Завдання конкурсного випробування для учнів, які хочуть вступити до 8-10 класів з поглибленим вивченням інформатики

8 клас

І семестр

Теорія.

1. Що таке мова програмування?

2. Що таке службові слова? (приклади)

3. Що таке величина?

4. Яка величина називається сталою?

5. Що таке аргумент?

Тести.

1. Визначте, які з наведених записів є іменами (ідентифікаторами):

A. A1.                  Б. Дуся.               B. lA2B.               Г. C 3.                 Д. 007.                 E. x+2.                 Є. Тук-тук.          Ж. Програма.      З. Привіт_усім.

 

2. Які з операторів присвоєння є правильними:

a) x:= і + 4;          б) x:= 2,76 * а;              в) x:= а-в;            г) 3*x:= 1;

д) -m:= а + c;        e) початок:= 1;             ж) p:=2.5:x.

 

3. Визначте, чому дорівнює значення змінної x після виконання таких дій:

 

1) A:=5;

B:=a*a+3*a;

A:=(b+3)*(a-2);

X:=a*b-10.

2) X:=6;

    Y:=x-5;

    D:=6*y-x*y+12;

    Y:=y*x/3+d*(d-10)-x;

    X:=y+d-x;

    X:=x*2+1.

 

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування АЛГО).

1. Задані два дійсних числа. Обчислити значення виразу 6у2-3ух3-5.

2. Під час зимової поїздки з Києва до Одеси начальник потягу виявив, що в потязі, розрахованому на 400 пасажирів, були вільні місця з третього пo двадцять п'яте — у x вагонах та з другого по шістнадцяте — в у вагонах. Дізнайтеся, скільки пасажирів їхали у цьому потязі з Києва до Одеси.

3. Облаштовуючи навесні подвір'я ліцею, семикласники висадили x берізок, у каштанів та z яблунь. Висота кожної берізки становить a1 м та а2 см, каштана — b1 м та b2 см, а яблуні — c1 м. Яка загальна висота всіх дерев, які змогли посадити цієї весни семикласники?

4. У кота Матроскіна є город, що має форму квадрата, периметр якого x метрів. Чому дорівнює площа городу, яку повинен перекопати навесні пес Шарик під чуйним керівництвом кота?

5. Ha Дні народження Петрик пригощав своїх друзів смачиим тортиком вагою x кг. Уже через кілька хвилин частувань від тортика залишилися лише кремові квіточки в кількості t штук масою m грамів кожна. У скільки разів важча з'їдена гостями чистина торта порівняно із залишком?

6. Від станції до озера S км. Туристи, від станції до озера, півгодини йшли пішки зі швидкістю А км/год, а потім сіли в машину, яка їхала зі швидкістю В км/год. За який час туристи добралися до озера?

 

Набрати текст за зразком та вставити картинку в текстовому редакторі WORD

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну,

To знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

Леся Українка

 

ІІ семестр

Тести.

1. Задати у вигляді оператора присвоювання наступні дії:

а) змінній х присвоїти значення, що дорівнює півсумі значень змінних х та у;

б) подвоїти значення змінної а;

в) значення змінної х збільшити на 0,1;

г) змінити знак значення змінної t.

2. Вкажіть оператори виведення даних на екран:

     1) Read       2) Readln;       3) Write       4) Writeln       5) a:=…       6) begin…end;

3. При виконанні оператора Readln(a, b, c) введено числа -5  0  34. Які значення змінних а, b, c:

     1) a=-5, b=0, c=34      2) a=0, b=34, c=-5      3) a=34, b=0, c=-5      4) a=34, b=-5, c=0

4. Вкажіть правильно записані оператори:

1) Readln(a,b);  2) Read(a,c);    3) Readln(a,b+c,d);   4) Readln(2*c);   5) Readln(a);     

 6) Readln(2,a,b)  7) Readln(‘s=’,s);   8) Read(a, b, x1, y1, x2, y2, kyt);  

9) Readln(‘bbedite a,b’, a, b);   10) Readln a                             

5. Вкажіть правильно записані оператори:

     1) write(x;y)        2) write(a b)            3) write a, b       4) write(a, b)    5) write[a, b]   

     6) writeln5          7) writeln (a, b*c)    8) write(-a, b)    9) wreteln(c, b)

6. Після виконання оператора Write(‘S=’,S), де S=10 на екрані буде виведено рядок

     1) ’S=’,S    2) S=S    3) S=10    4) ’S=’,10    5) ’10=’,S    6) 10=10

7. Що буде надруковано на екрані в результаті виконання даного фрагмента програми?

a:=10;

if     a mod 2=1       then Write(a+2)        else Write(a-2)

8. Що буде надруковано на екрані в результаті виконання даного фрагмента програми?

a:=10;

if a div 2>=6     then   b:=a mod 5     else b:=a div 3;      Write (a-b).

9. Які з операторів записані вірно?

1) if a:=0 then a>0;    

2) if a>0 then a:=0;     

3) if 2*2=5 then WriteLn(2*2);

4) if x><0 then y:=x-2 else y:=x+2;   

5) if x=0 then y:=1024 else y:=x-1024;

6) if (x=0) or (x<>0) then y:=x;          

7) if x=0 and a>0 then b:=a else b:=x;

8) if (x<0) and (y<0) then x*y>0

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Знайти подвоєну суму модулів трьох дійсних чисел.

2. Дано дійсне число х. Обчислити його квадрат, куб і корінь квадратний.

3. Знайти суму двох дійсних чисел.

4. Знайти суму модулів трьох дійсних чисел.

5. Обчислити значення виразу: а) (х+у)2-х+10;    б) 15х2+8х-9;  

6. Дано двозначне число. Знайти суму і добуток цифр числа

7. Дано трьохзначне число. Знайти число, яке утворюється перестановкою цифр десятків і одиниць (наприклад 342 відповідь 324)

8. Дано цілі числа у та х. Вивести подвоєне більше число.

9. Дано ціле число А. Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на 2, інакше 0.    

10. З’ясувати чи ціле число с двозначне.

11. Скласти програму, яка визначає, чи належить точка Х відрізку [a, b].

12. Визначити, що більше: сума чи різниця трьох цілих чисел x, y, z

13. Дано двозначне число. З’ясувати, чи кратна сума його цифр шести;

14. Дано трьохзначне число. З’ясувати, чи сума першої та останньої цифри є парним числом

15. Дано трьохзначне число. Визначити, чи є це число паліндромом.

16. Знайти найбільше з трьох даних чисел.

17. Написати програму підрахунку суму парних чисел серед трьох задани.

18. Складіть програму для обчислення виразу:

a) max(x + y + z, x z y)+3;   b) min (x2+y2,y2+z2)-4. Значення змінних x, y, z вводяться з клавіатури.

19. Складіть програму, в якій із трьох введених із клавіатури чисел підносяться до квадрата додатні, а від’ємні залишаються без зміни.

20. Дано трьохзначне число. Знайти кількість цифр числа, які належать інтервалу (0; 5).

21. Задані дійсні числа a, b, c, d. Якщо вони утворюють спадну послідовність, то замінити їх значення модулями, якщо зростаючу, то збільшити всі значення в 10 разів, в протилежному випадку все залишити без змін.

 

9 клас

І семестр

 

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Дано натуральне число. Чи правильно, що число починається і закінчується однією і тією самою цифрою?

2. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі немає даної цифри B?

3. Дано натуральне число. Чи правильно, що сума цифр даного числа дорівнює B?

4. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі сума цифр більша В, а саме число ділиться на В?

5. Дано натуральне число. Чи правильно, що дане число починається на D, а закінчується на В?

6. Дано натуральне число. Чи правильно, що перша цифра даного числа – парна.

7. Дано натуральне число. Чи правильно, що дана цифра А1 зустрічається у числі більше двох разів?

8. Знайти кількість парних цифр натурального числа.

9. Знайдіть найбільшу (найменшу) цифру цілого числа.

10. Знайти суму цифр цілого числа, що більше 5.

11. Скільки разів дана цифра N зустрічається у цілому числі?

12. Знайти суму першої і останньої цифри числа.

13. Дано два трикутника, заданих координатами своїх вершин. Периметр якого трикутника більше.

14. Знайти НСД трьох цілих чисел.(числа не рівні між собою)

Розв’язати задачі використовуючи процедури.

15. Викор. процедуру для обчислення степеня числа, визначити, що більше a2 чи ук

16. Викор. процедуру для обчислення степеня числа, знайти значення виразу:

    у=а4х43х32х21х+а0. Коефіцієнти а43210 і х вводяться з клавіатури.

 

(Знати матеріал та вміти розв’язувати задачі за 8 клас)

                                                                                                                 

 

ІІ семестр

 

Тести

Даний фрагмент програми:

Var a: array[1..35] of integer;

     a[i]:=2001;

1.     Для даного фрагмента програми а[i] – це...

а) кількість елементів маасиву;

б) значення елемента;

в) елемент масиву;

г) масив;

д) номер елементу масива.

2.     Для даного фрагмента програми 35 – це...

а) кількість елементів маасиву;

б) значення елемента;

в) елемент масиву;

г) масив;

д) номер елементу масива.

3.      Для даного фрагмента програми а – це...

а) кількість елементів маасиву;

б) значення елемента;

в) елемент масиву;

г) масив;

д) номер елементу масива.

4.     Для даного фрагмента програми 2001 – це...

а) кількість елементів маасиву;

б) значення елемента;

в) елемент масиву;

г) масив;

д) номер елементу масива.

 

5.      Яким буде значення S після виконання заданого фрагмента програми?

         A[1]:=2; A[2]:=4; A[3]:=1; i:=1;

         if A[i]*2

6. Яким буде значення A[1] після виконання заданого фрагмента програми?

         A[1]:=5; A[2]:=4; A[3]:=6;

         for i:=3 downto 2 do A[1]:=A[i]-A[1];

7.Яким буде значення A[2] після виконання заданого фрагмента програми?

         A[1]:=4; A[3]:=3; A[2]:=3;

         for i:=2 to 4 do A[2]:=A[i-1]-A[2];

8.Яким буде значення A[3] після виконання заданого фрагмента програми?

         A[1]:=3; A[2]:=5; A[3]:=2;

         for i:=-1 to 1 do A[3]:=A[i+2]-A[i*i+2];

 

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Знайти суму непарних елементів із k1–го по k2–й, де k1 і k2 вводяться з клавіатури (k1

2. Знайти суму елементів, що належать проміжку від A1 до B (A1 і B уводяться з клавіатури).

3. Знайти кількість  елементів масиву, що кратні заданому числу.

4. Знайти суму всіх парних елементів масиву, що стоять на парних місцях.

5. Знайти мінімальний елемент і його індекс.

6. Знайти максимальний елемент і його індекс.

7. Знайти суму мінімальних елементів масиву.

8. Знайти кількість додатних, від’ємних та нульових елементів масиву.

9. Знайти середнє арифметичне додатних елементів масиву.  

10. Знайти кількість максимальний елементів масиву.

11. Знайти суму максимального і мінімального елемента масиву.

12. Додати до парних елементів даного масиву номер його індекса.

13. Замінити всі парні елементи на їх квадрати, а непарні – подвоїти.

14. До парних елементів додати А1, а від від’ємних елементів із парними номерами відняти В.

15. Якщо елемент масиву парний, то додати до нього перший, якщо непарний – додати останній. Перший і останній елемент не змінювати.

16. Дано одновимірний масив. Знайти мах(а2,а4,….,а)+міn(а1,а3,….,а2к+1).

17. Дано два масива, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює сумі відповідних елементів даних масивів.

18. Дано два масива, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює більшому з відповідних елементів даних масивів.

19. Із елементів таблиці А сформувати таблицю  С тієї самої розмірності за правилом: перші 5 елементів знаходимо по формулі Сi=Ai+і, інші – по формулі Сi=Ai

10 клас

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Дано натуральне число. Чи правильно, що число починається і закінчується однією і тією самою цифрою?

2. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі немає даної цифри B?

3. Дано натуральне число. Чи правильно, що сума цифр даного числа дорівнює B?

4. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі сума цифр більша В, а саме число ділиться на В?

5. Дано натуральне число. Чи правильно, що дане число починається на D, а закінчується на В?

6. Дано натуральне число. Чи правильно, що перша цифра даного числа – парна.

7. Дано натуральне число. Чи правильно, що дана цифра А1 зустрічається у числі більше двох разів?

8. Знайти кількість парних цифр натурального числа.

9. Знайдіть найбільшу (найменшу) цифру цілого числа.

10. Знайти суму цифр цілого числа, що більше 5.

11. Скільки разів дана цифра N зустрічається у цілому числі?

12. Знайти суму першої і останньої цифри числа.

13. Дано два трикутника, заданих координатами своїх вершин. Периметр якого трикутника більше.

14. Знайти суму непарних елементів із k1–го по k2–й, де k1 і k2 вводяться з клавіатури (k1

15. Знайти суму елементів, що належать проміжку від A1 до B (A1 і B уводяться з клавіатури).

16. Знайти кількість  елементів масиву, що кратні заданому числу.

17. Знайти суму всіх парних елементів масиву, що стоять на парних місцях.

18. Знайти мінімальний елемент і його індекс.

19. Знайти максимальний елемент і його індекс.

20. Знайти суму мінімальних елементів масиву.

21. Знайти кількість додатних, від’ємних та нульових елементів масиву.

22. Знайти середнє арифметичне додатних елементів масиву.  

23. Знайти кількість максимальний елементів масиву.

24. Знайти суму максимального і мінімального елемента масиву.

25. Додати до парних елементів даного масиву номер його індексу.

26. Замінити всі парні елементи на їх квадрати, а непарні – подвоїти.

27. Дано одновимірний масив. Знайти мах(а2,а4,….,а)+міn(а1,а3,….,а2к+1).

28. Дано два масиву, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює сумі відповідних елементів даних масивів.

29. Дано два масиву, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює більшому з відповідних елементів даних масивів.

 

               Виконати завдання у середовищі Visual Basic.